Dilimizi En İyi Şekilde Kullanmak için 1-2...

  • Konbuyu başlatan Ferhatbaris
  • Başlangıç tarihi

Konu hakkında bilgilendirme

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Kişisel Gelişim Yazıları kategorisinde Ferhatbaris tarafından oluşturulan Dilimizi En İyi Şekilde Kullanmak için 1-2... başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 12,978 kez görüntülenmiş, 26 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Kişisel Gelişim Yazıları
Konu Başlığı Dilimizi En İyi Şekilde Kullanmak için 1-2...
Konbuyu başlatan Ferhatbaris
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan mavidünya
F

Ferhatbaris

Kullanıcı
27 Ağu 2007
En iyi cevaplar
0
0
Los Angeles
DİKSİYON ÇALIŞMALARI


Be Ba Bo Bu Bö Bü Bı
Bib Beb Bab Bob Bub Böb Büb Bıb
Bic Bec Bac Boc Buc Böc Büc Bıc
Biç Beç Baç Boç Buç Böç Büç Bıç
Bid Bed Bad Bod Bud Böd Büd Bıd
Bif Bef Baf Bof Buf Böf Büf Bıf
Big Beg Bag Bog Bug Bög Büg Bıg
Bih Beh Bah Boh Buh Böh Büh Bıh
Bik Bek Bak Bok Buk Bök Bük Bık
Bil Bel Bal Bol Bul Böl Bül Bıl
Bim Bem Bam Bom Bum Böm Büm Bım
Bin Ben Ban Bon Bun Bön Bün Bın
Bip Bep Bap Bop Bup Böp Büp Bıp
Bir Ber Bar Bor Bur Bör Bür Bır
Bis Bes Bas Bos Bus Bös Büs Bıs
Biş Beş Baş Boş Buş Böş Büş Bış
Bit Bet Bat Bot But Böt Büt Bıt
Biv Bev Bav Bov Buv Böv Büv Bıv
Biy Bey Bay Boy Buy Böy Büy Bıy
Biz Bez Baz Boz Buz Böz Büz Bız

• Berberistanda bir berber bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
• Bizde bize biz derler sizde  beze ne derler.
• Buruşuk Bulgar, bulgur bularak bunak budalayı buram burum bunalttı.
• Baba Baki Bandırmalı bacının basmalarını Balıkesir’li bakkal Basriye sattı.
• Bacaksız Basri, balıkçı babik Bali’nin balıklarına basa basa bangır bangır bangırttı.
• Becerikli Bedri bebekli beyzadelere belediyede bedava beyaz bez becerdi.
• Bilgili bir bildik bilgisiz binbir belgikten bin kere iyidir.
• Bıyıklı, bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı.
• Bostanda boğazlaşan Bodrumlu boksör bol bol boyalı boruları boylu, boyunca boyadı.
• Böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlendiler.
• Büyük büslü, büklüm bükrüm büken bünyalı bücür büyüdü, bütün bütün büzüldü.


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Çi Çe Ça Ço Çu Çö Çü Çı
Çib Çeb Çab Çob Çub Çöb Çüb Çıb
Çic Çec Çac Çoc Çuc Çöc Çüc Çıc
Çiç Çeç Çaç Çoç Çuç Çöç Çüç Çıç
Çid Çed Çad Çod Çud Çöd Çüd Çıd
Çif Çef Çaf Çof Çuf Çöf Çüf Çıf
Çig Çeg Çag Çog Çug Çög Çüg Çıg
Çih Çeh Çah Çoh Çuh Çöh Çüh Çıh
Çik Çek Çak Çok Çuk Çök Çük Çık
Çil Çel Çal Çol Çul Çöl Çül Çıl
Çim Çem Çam Çom Çum Çöm Çüm Çım
Çin Çen Çan Çon Çun Çön Çün Çın
Çip Çep Çap Çop Çup Çöp Çüp Çıp
Çir Çer Çar Çor Çur Çör Çür Çır
Çis Çes Ças Ços Çus Çös Çüs Çıs
Çiş Çeş Çaş Çoş Çuş Çöş Çüş Çış
Çit Çet Çat Çot Çut Çöt Çüt Çıt
Çiv Çev Çav Çov Çuv Çöv Çüv Çıv
Çiy Çey Çay Çoy Çuy Çöy Çüy Çıy
Çiz Çez Çaz Çoz Çuz Çöz Çüz Çız

• Çankırı’lı çarıkçı çakır çardakta çan çalarken çapılcılarla çançan etti.
• Çalçene çadırcı çamlıktaki çadırda çakrı Çağanozla çabucak çarpışırken çamura yuvarlandı.
• Çapaklı çapkın çalı fasülyelerini çabucak çakısı ile çayırda çamcağa ayıkladı.
• Çarşamba çarşısında çatalcalı çalıkkaş çavuş çamaşırını çayın çamuruna düşürdü.
• Çekirgede çelimsiz çelebi çelik çekişçinin çek çek arabasını çekti.
• Çetenin çetin çeribaşısı çeşit çeşit çevresiyle çehresini sildi.
• Çilingir çiflikteki çilli çilekâr çingene, çipile çipile çifte attı.
• Çımacının çıplak çırağı çıkrıktaki çıkınını bir çırpıda çınara çıkardı.
• Çolak çobanın çorapsız çopur çocuğu çomardan çoluk çocuğunu çorak yerlere kaçtı.
• Çömelen çömez çörekleri çöplenirken çöküntü duydu.
• Çubukluktaki çukura çuvaldızlı çuvalcı ile çubuklu çuhacı düştüler.
• Çünkü çürükçü çüş dedi.


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Di De Da Do Du Dö Dü Dı
Dib Deb Dab Dob Dub Döb Düb Dıb
Dic Dec Dac Doc Duc Döc Düc Dıc
Diç Deç Daç Doç Duç Döç Düç Dıç
Did Ded Dad Dod Dud Död Düd Dıd
Dif Def Daf Dof Duf Döf Düf Dıf
Dig Deg Dag Dog Dug Dög Düg Dıg
Dih Deh Dah Doh Duh Döh Düh Dıh
Dik Dek Dak Dok Duk Dök Dük Dık
Dil Del Dal Dol Dul Döl Dül Dıl
Dim Dem Dam Dom Dum Döm Düm Dım
Din Den Dan Don Dun Dön Dün Dın
Dip Dep Dap Dop Dup Döp Düp Dıp
Dir Der Dar Dor Dur Dör Dür Dır
Dis Des Das Dos Dus Dös Düs Dıs
Diş Deş Daş Doş Duş Döş Düş Dış
Dit Det Dat Dot Dut Döt Düt Dıt
Div Dev Dav Dov Duv Döv Düv Dıv
Diy Dey Day Doy Duy Döy Düy Dıy
Diz Dez Daz Doz Duz Döz Düz Dız

• Dadaylı davulcu davuluna dayanan Davut dayıyı darbukayla darbetti.
• Devriş Dede destanlarını derlemeden destanlarına devam etmedi.
• Dilber Dilbaz dindar Dilaver’ e dilbaz diyerek dikişlerini diktirdi.
• Dır dır dırlanan dışarıda dımdırlak dırlandı.
• Doksandokuz dolaplı doktor dolandırıcı dondurmacıdan dolaplı dondurma doladı.
• Dört yollu döşemeci döşemenin döküntülerini dört köşe döşeklere döndüre döndüre döktü.
• Dubaracı Dursun dulluğunu duvardaki durakta durdu.
• Düdüklü düğmeci dünden beri düşüne düşüne düğme düzinelerini düzgün düzeltemedi.


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Fi Fe Fa Fo Fu Fö Fü Fı
Fib Feb Fab Fob Fub Föb Füb Fıb
Fic Fec Fac Foc Fuc Föc Füc Fıc
Fiç Feç Faç Foç Fuç Föç Füç Fıç
Fid Fed Fad Fod Fud Föd Füd Fıd
Fif Fef Faf Fof Fuf Föf Füf Fıf
Fig Feg Fag Fog Fug Fög Füg Fıg
Fih Feh Fah Foh Fuh Föh Füh Fıh
Fik Fek Fak Fok Fuk Fök Fük Fık
Fil Fel Fal Fol Ful Föl Fül Fıl
Fim Fem Fam Fom Fum Föm Füm Fım
Fin Fen Fan Fon Fun Fön Fün Fın
Fip Fep Fap Fop Fup Föp Füp Fıp
Fir Fer Far For Fur För Für Fır
Fis Fes Fas Fos Fus Fös Füs Fıs
Fiş Feş Faş Foş Fuş Föş Füş Fış
Fit Fet Fat Fot Fut Föt Füt Fıt
Fiv Fev Fav Fov Fuv Föv Füv Fıv
Fiy Fey Fay Foy Fuy Föy Füy Fıy
Fiz Fez Faz Foz Fuz Föz Füz Fız

• Farfara Fatma falcı Faizeyle fanila fabrikasında fasülye falına baktılar.
• Feraceli fethiye fener yolundaki fenerli Ferhi’ ye feryat etmekle fenalaştı.
• Fitneci Fikret firketeli Filiz’le fidanlıklı fiskoslaşarak firar etti.
• Fındıklıda fıçıları fırçalyan fırçacı fırçalara fırıl fırıl fırlattı.
• Fondancı fondanları fokur fokur fokurdattı.
• Fötr fötürlerden fötrleri fötrlere.
• Futbolcular fundalıkta futbol oyandılar.
• Fülütçü Füsun fünvari füzenle karaladı.
Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Gi Ge Ga Go Gu Gö Gü Gı
Gib Geb Gab Gob Gub Göb Güb Gıb
Gic Gec Gac Goc Guc Göc Güc Gıc
Giç Geç Gaç Goç Guç Göç Güç Gıç
Gid Ged Gad God Gud Göd Güd Gıd
Gif Gef Gaf Gof Guf Göf Güf Gıf
Gig Geg Gag Gog Gug Gög Güg Gıg
Gih Geh Gah Goh Guh Göh Güh Gıh
Gik Gek Gak Gok Guk Gök Gük Gık
Gil Gel Gal Gol Gul Göl Gül Gıl
Gim Gem Gam Gom Gum Göm Güm Gım
Gin Gen Gan Gon Gun Gön Gün Gın
Gip Gep Gap Gop Gup Göp Güp Gıp
Gir Ger Gar Gor Gur Gör Gür Gır
Gis Ges Gas Gos Gus Gös Güs Gıs
Giş Geş Gaş Goş Guş Göş Güş Gış
Git Get Gat Got Gut Göt Güt Gıt
Giv Gev Gav Gov Guv Göv Güv Gıv
Giy Gey Gay Goy Guy Göy Güy Gıy
Giz Gez Gaz Goz Guz Göz Güz Gız

• Garzanlı gamsız Galip gambazlıkla gazetecilikle gayretlendi.
• Gizlice gizlenen Girit’ li gibi giyinmekten Giresun’ lu girdaba girdi.
• Gözleri görmeyen Gölcük’ lü Gönül gölgesinden gönülsüz gönülsüz gövdesini gözetti.
• Gıdasızlıktan gıcır gıcır gıcırdayanlara gıdaklamaktan gına geldi.
• Gorillere gonglarla golf giydirdiler.
• Gulyabaniler gurbette gurlanarak gururlandılar.
• Güzel günlere güvenen Gürbüz gürcü gürül gürül gürledi.
• Geçimsiz gelin Gevve’ den gelirken gelinliğindeki gerdanlığı getirdi.Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Hi He Ha Ho Hu Hö Hü Hı
Hib Heb Hab Hob Hub Höb Hüb Hıb
Hic Hec Hac Hoc Huc Höc Hüc Hıc
Hiç Heç Haç Hoç Huç Höç Hüç Hıç
Hid Hed Had Hod Hud Höd Hüd Hıd
Hif Hef Haf Hof Huf Höf Hüf Hıf
Hig Heg Hag Hog Hug Hög Hüg Hıg
Hih Heh Hah Hoh Huh Höh Hüh Hıh
Hik Hek Hak Hok Huk Hök Hük Hık
Hil Hel Hal Hol Hul Höl Hül Hıl
Him Hem Ham Hom Hum Höm Hüm Hım
Hin Hen Han Hon Hun Hön Hün Hın
Hip Hep Hap Hop Hup Höp Hüp Hıp
Hir Her Har Hor Hur Hör Hür Hır
His Hes Has Hos Hus Hös Hüs Hıs
Hiş Heş Haş Hoş Huş Höş Hüş Hış
Hit Het Hat Hot Hut Höt Hüt Hıt
Hiv Hev Hav Hov Huv Höv Hüv Hıv
Hiy Hey Hay Hoy Huy Höy Hüy Hıy
Hiz Hez Haz Hoz Huz Höz Hüz Hız

• Hadi Hancı Haydar’a hastaneden hastanedeki hassas halkı haykırarak havalandır.
• Heceye hevesli heykeltıraş herif heybesini hemşerisi hendekli Hesna’ ya hediye etti.
• Hilebez Hilmi Hindistan dan hizmetçisi hintli hikmeti hileyle himayesine getirdi.
• Hımbıl hırçın Hristiyan hırsızlıkla hıyarları hırkasında hızlı hızlı hıfsetti.
• Horasanlı hoppa hoca hokkabaz hoyratlarının hotozunu hoyratlıkla hoşafları döktü.
• Hödük höyükle höykürerek hörgücünü höpürdetti.
• Hurmacı Hulisi huysuzluktan hurmalarını hurda huniye tıktı.
• Hükümdar Hüseyin hünerine hürmetsizlikten hüzünlü Hüsnü ile hüngür hüngür ağladı.

Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Ji Je Ja Jo Ju Jö Jü Jı
Jib Jeb Jab Job Jub Jöb Jüb Jıb
Jic Jec Jac Joc Juc Jöc Jüc Jıc
Jiç Jeç Jaç Joç Juç Jöç Jüç Jıç
Jid Jed Jad Jod Jud Jöd Jüd Jıd
Jif Jef Jaf Jof Juf Jöf Jüf Jıf
Jig Jeg Jag Jog Jug Jög Jüg Jıg
Jih Jeh Jah Joh Juh Jöh Jüh Jıh
Jik Jek Jak Jok Juk Jök Jük Jık
Jil Jel Jal Jol Jul Jöl Jül Jıl
Jim Jem Jam Jom Jum Jöm Jüm Jım
Jin Jen Jan Jon Jun Jön Jün Jın
Jip Jep Jap Jop Jup Jöp Jüp Jıp
Jir Jer Jar Jor Jur Jör Jür Jır
Jis Jes Jas Jos Jus Jös Jüs Jıs
Jiş Jeş Jaş Joş Juş Jöş Jüş Jış
Jit Jet Jat Jot Jut Jöt Jüt Jıt
Jiv Jev Jav Jov Juv Jöv Jüv Jıv
Jiy Jey Jay Joy Juy Jöy Jüy Jıy
Jiz Jez Jaz Joz Juz Jöz Jüz Jız

• Jale Japonyalı jandarmadan Japonca öğrendi.
• Jenseli jeolog jestini jeolojide yaptı.
• Jilet jileti jilete jiletten.
• Jüli jübilesinde jüriyle jüpitere yalvardı.

 
F

Ferhatbaris

Kullanıcı
27 Ağu 2007
En iyi cevaplar
0
0
Los Angeles
DİKSİYON ÇALIŞMALARI

Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Ki Ke Ka Ko Ku Kö Kü Kı
Kib Keb Kab Kob Kub Köb Küb Kıb
Kic Kec Kac Koc Kuc Köc Küc Kıc
Kiç Keç Kaç Koç Kuç Köç Küç Kıç
Kid Ked Kad Kod Kud Köd Küd Kıd
Kif Kef Kaf Kof Kuf Köf Küf Kıf
Kig Keg Kag Kog Kug Kög Küg Kıg
Kih Keh Kah Koh Kuh Köh Küh Kıh
Kik Kek Kak Kok Kuk Kök Kük Kık
Kil Kel Kal Kol Kul Köl Kül Kıl
Kim Kem Kam Kom Kum Köm Küm Kım
Kin Ken Kan Kon Kun Kön Kün Kın
Kip Kep Kap Kop Kup Köp Küp Kıp
Kir Ker Kar Kor Kur Kör Kür Kır
Kis Kes Kas Kos Kus Kös Küs Kıs
Kiş Keş Kaş Koş Kuş Köş Küş Kış
Kit Ket Kat Kot Kut Köt Küt Kıt
Kiv Kev Kav Kov Kuv Köv Küv Kıv
Kiy Key Kay Koy Kuy Köy Küy Kıy
Kiz Kez Kaz Koz Kuz Köz Küz Kız

• Kalın kafalı Kadri kabak kafalı kambur kasapla kayaşta kara kargaları kayadan kaldırdı.
• Kâtip keşiş kâfuru kâselerinin kaffesinin kâfir Kâmil’le kârgir kasanadeki kâküllü kâhine kâhinin kağıdını sundu.
• Kelkitle kekeleme Kel Kenan kestane kerestecilerinkindeki kertenkeleleri keskin keserle kesti.
• Kilimeri kilere kirli kirli kilitleyen kilisli kibar kimyacı, kibirli kibritçinin kitaplarını kiraladı.
• Kıymetli kınacı Kıyas kına kırıntılarını kışın kınık kırmızı kılıfa kımıldatmadı koydu.
• Konservatuvar konserlerdeki kocaman konularbasını kolay kolay koymayan Koskos koridorda korması koltuğunda koşan kornocının kornosunu kolayca kırdı.
• Kömürcünün köpekleri köprücü köyünden kör köftecinin kötü köftelerini yediler.
• Kusurlu kunduraları kullanan kunduracı kurnaz kudret kuşçunun kuşlarının kuyruklarını kusurlu diye kırdı.
• Küfürbaz külhanbeyi küçük küfeci Kütahya’lı kültürlü; küpeciğe küstüğünden küstah küfretti.
Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Li Le La Lo Lu Lö Lü Lı
Lib Leb Lab Lob Lub Löb Lüb Lıb
Lic Lec Lac Loc Luc Löc Lüc Lıc
Liç Leç Laç Loç Luç Löç Lüç Lıç
Lid Led Lad Lod Lud Löd Lüd Lıd
Lif Lef Laf Lof Luf Löf Lüf Lıf
Lig Leg Lag Log Lug Lög Lüg Lıg
Lih Leh Lah Loh Luh Löh Lüh Lıh
Lik Lek Lak Lok Luk Lök Lük Lık
Lil Lel Lal Lol Lul Löl Lül Lıl
Lim Lem Lam Lom Lum Löm Lüm Lım
Lin Len Lan Lon Lun Lön Lün Lın
Lip Lep Lap Lop Lup Löp Lüp Lıp
Lir Ler Lar Lor Lur Lör Lür Lır
Lis Les Las Los Lus Lös Lüs Lıs
Liş Leş Laş Loş Luş Löş Lüş Lış
Lit Let Lat Lot Lut Löt Lüt Lıt
Liv Lev Lav Lov Luv Löv Lüv Lıv
Liy Ley Lay Loy Luy Löy Lüy Lıy
Liz Lez Laz Loz Luz Löz Lüz Lız

• Liseli lirik limonatacı, limanda litrelik limonlu likörler aldı.
• Levantacı lekeli Leyla leblebici leyleklere letafetti leylaklar levhasını gösterdi.
• Latifeci ladenli Lamia latif lambasını labaratuvarda lakırdıcı lalanın lake lacivert lavabosuna koydu.
• Losyoncu lord lokomotifin loş lokantasında lokumcunun lokmalarını lokma lokma yuttu.
• Lugatlı Lütfi lütfen lugatını lütfetti.
• Lülebürgazlı lüleci lüpçü lüfer lüzumlu lüks lületaşlarını lüp etti.
Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Mi Me Ma Mo Mu Mö Mü Mı
Mib Meb Mab Mob Mub Möb Müb Mıb
Mic Mec Mac Moc Muc Möc Müc Mıc
Miç Meç Maç Moç Muç Möç Müç Mıç
Mid Med Mad Mod Mud Möd Müd Mıd
Mif Mef Maf Mof Muf Möf Müf Mıf
Mig Meg Mag Mog Mug Mög Müg Mıg
Mih Meh Mah Moh Muh Möh Müh Mıh
Mik Mek Mak Mok Muk Mök Mük Mık
Mil Mel Mal Mol Mul Möl Mül Mıl
Mim Mem Mam Mom Mum Möm Müm Mım
Min Men Man Mon Mun Mön Mün Mın
Mip Mep Map Mop Mup Möp Müp Mıp
Mir Mer Mar Mor Mur Mör Mür Mır
Mis Mes Mas Mos Mus Mös Müs Mıs
Miş Meş Maş Moş Muş Möş Müş Mış
Mit Met Mat Mot Mut Möt Müt Mıt
Miv Mev Mav Mov Muv Möv Müv Mıv
Miy Mey May Moy Muy Möy Müy Mıy
Miz Mez Maz Moz Muz Möz Müz Mız

• Maskeli madenci Mardinli mahcup macidi, malum manifaturamanlara mahkeme’de mahkum etti.
• Mehtapta melekleri test eden meczup mecdi mezarlıktaki mezarcıları mevlevinin mevlûduna methetti.
• Midesiz miskin minik misafiri miçonun mikroplu mini mini mika minkalosini yaladı.
• Mısırlı mızıkacı mırıl mırıl mırıldanarak mızrağını mızraklı mıymıntıya mıhladı.
• Maskot model mosmos morararak modern mozayiklerde mola verdi.
• Muhterem muhtar Muşlu Muzaffer’ le mutlu mukaveleye muvaffak oldu.
• Müessese müdürü Müştak, mühim mücadelelerle mübadil Mükerremi mükemmel Müdafa etti.

Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Ni Ne Na No Nu Nö Nü Nı
Nib Neb Nab Nob Nub Nöb Nüb Nıb
Nic Nec Nac Noc Nuc Nöc Nüc Nıc
Niç Neç Naç Noç Nuç Nöç Nüç Nıç
Nid Ned Nad Nod Nud Nöd Nüd Nıd
Nif Nef Naf Nof Nuf Nöf Nüf Nıf
Nig Neg Nag Nog Nug Nög Nüg Nıg
Nih Neh Nah Noh Nuh Nöh Nüh Nıh
Nik Nek Nak Nok Nuk Nök Nük Nık
Nil Nel Nal Nol Nul Nöl Nül Nıl
Nim Nem Nam Nom Num Nöm Nüm Nım
Nin Nen Nan Non Nun Nön Nün Nın
Nip Nep Nap Nop Nup Nöp Nüp Nıp
Nir Ner Nar Nor Nur Nör Nür Nır
Nis Nes Nas Nos Nus Nös Nüs Nıs
Niş Neş Naş Noş Nuş Nöş Nüş Nış
Nit Net Nat Not Nut Nöt Nüt Nıt
Niv Nev Nav Nov Nuv Növ Nüv Nıv
Niy Ney Nay Noy Nuy Nöy Nüy Nıy
Niz Nez Naz Noz Nuz Nöz Nüz Nız

• Narin Nadide narinlikten nameleri nallıhanlı nallaş Nazife nankör Naci ile nakletti.
• Nezaketli nekre Nedim, nevrastenlik neşesini nekes Necmiye nefesini nezlesiyle neşretti.
• Niğdeli Nihatla nişanlı Nigar nisbetsiz Nilüferle nihayetsiz nikah ninnisini söyledi.
• Nişastanın nısfı nişadırlandı.
• Nöbetçi nöbetinde nöbetini bekledi.
• Nuhkuyulu Nuri’ nin nutku numaracıyı nurlandırdı.
• Nüfuslu nükteden nümayişçinin nûmunelik nükteleri nüksetti.
Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Pi Pe Pa Po Pu Pö Pü Pı
Pib Peb Pab Pob Pub Pöb Püb Pıb
Pic Pec Pac Poc Puc Pöc Püc Pıc
Piç Peç Paç Poç Puç Pöç Püç Pıç
Pid Ped Pad Pod Pud Pöd Püd Pıd
Pif Pef Paf Pof Puf Pöf Püf Pıf
Pig Peg Pag Pog Pug Pög Püg Pıg
Pih Peh Pah Poh Puh Pöh Püh Pıh
Pik Pek Pak Pok Puk Pök Pük Pık
Pil Pel Pal Pol Pul Pöl Pül Pıl
Pim Pem Pam Pom Pum Pöm Püm Pım
Pin Pen Pan Pon Pun Pön Pün Pın
Pip Pep Pap Pop Pup Pöp Püp Pıp
Pir Per Par Por Pur Pör Pür Pır
Pis Pes Pas Pos Pus Pös Püs Pıs
Piş Peş Paş Poş Puş Pöş Püş Pış
Pit Pet Pat Pot Put Pöt Püt Pıt
Piv Pev Pav Pov Puv Pöv Püv Pıv
Piy Pey Pay Poy Puy Pöy Püy Pıy
Piz Pez Paz Poz Puz Pöz Püz Pız

• Paçavracı paskal patronun paspasını paytal palavracı Pakize’nin partal pabucuna patlattı.
• Pellek pehlivan peçeli perişan perizatın pervazını perdahsız peykede pestenkerani pembe pedegogla pençeledi.
• Pinti pideci pişkin pideleri pijamalı pisboğaz piyadelere piliçli pilavları pişirdi.
• Polatlı poturlu pokerci polis, pokerde Portekizli posbıyık politikacıyı pohpohlayarak porföyünü boşaltı.
• Pöstek pösteki pörsük pörsük pörsüdü.
• Pulcu pullarını puflayarak puslu pusulanan putuna pulladı.
• Pürüzsüz püsküllü pülvarizatörü püskürte püskürte püfleyerek püreyi yedi


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Ri Re Ra Ro Ru Rö Rü Rı
Rib Reb Rab Rob Rub Röb Rüb Rıb
Ric Rec Rac Roc Ruc Röc Rüc Rıc
Riç Reç Raç Roç Ruç Röç Rüç Rıç
Rid Red Rad Rod Rud Röd Rüd Rıd
Rif Ref Raf Rof Ruf Röf Rüf Rıf
Rig Reg Rag Rog Rug Rög Rüg Rıg
Rih Reh Rah Roh Ruh Röh Rüh Rıh
Rik Rek Rak Rok Ruk Rök Rük Rık
Ril Rel Ral Rol Rul Röl Rül Rıl
Rim Rem Ram Rom Rum Röm Rüm Rım
Rin Ren Ran Ron Run Rön Rün Rın
Rip Rep Rap Rop Rup Röp Rüp Rıp
Rir Rer Rar Ror Rur Rör Rür Rır
Ris Res Ras Ros Rus Rös Rüs Rıs
Riş Reş Raş Roş Ruş Röş Rüş Rış
Rit Ret Rat Rot Rut Röt Rüt Rıt
Riv Rev Rav Rov Ruv Röv Rüv Rıv
Riy Rey Ray Roy Ruy Röy Rüy Rıy
Riz Rez Raz Roz Ruz Röz Rüz Rız

• Ramazanda rezaki zade rastıklı resim raftaki radyonun rabıtasını kesdi.
• Reşitle Reşat reklamda rekabeti refakattan rezalet mertebesine çıkardı.
• Riyaziyeci ricalin riyasetini rica etti.
• Rıfkıyla Rıza rıhtımda rızklarını aradılar.
• Romanyalı romantik roramancı Roza rormanda romantik rol oynadı.
• Ronesans römorköl battı.
• Rugancı Ruşen rüzgarda rüya gördü.
• Rüşvetçiler Rütbe rütbe rüşvet aldılar.
• Rasathanedeki rasit Rasim, ranzasından rahmet rahmana kavuştu.
• Rüsum rüşvetçiler rücu ederek rütbe rütbe rüzvay oldular.


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Si Se Sa So Su Sö Sü Sı
Sib Seb Sab Sob Sub Söb Süb Sıb
Sic Sec Sac Soc Suc Söc Süc Sıc
Siç Seç Saç Soç Suç Söç Süç Sıç
Sid Sed Sad Sod Sud Söd Süd Sıd
Sif Sef Saf Sof Suf Söf Süf Sıf
Sig Seg Sag Sog Sug Sög Süg Sıg
Sih Seh Sah Soh Suh Söh Süh Sıh
Sik Sek Sak Sok Suk Sök Sük Sık
Sil Sel Sal Sol Sul Söl Sül Sıl
Sim Sem Sam Som Sum Söm Süm Sım
Sin Sen San Son Sun Sön Sün Sın
Sip Sep Sap Sop Sup Söp Süp Sıp
Sir Ser Sar Sor Sur Sör Sür Sır
Sis Ses Sas Sos Sus Sös Süs Sıs
Siş Seş Saş Soş Suş Söş Süş Sış
Sit Set Sat Sot Sut Söt Süt Sıt
Siv Sev Sav Sov Suv Söv Süv Sıv
Siy Sey Say Soy Suy Söy Süy Sıy
Siz Sez Saz Soz Suz Söz Süz Sız

• Selpçi saf Sadık Sahtekar sabuncu Salihe salyalar saçarak sağlam saplı saldırmasıyla saldırdı.
• Selimiyede sekizbiz sekizyüz seksen sekiz semerli semerci seçkin semerlerini sedefçi sefere senetsiz sepetsiz verdi.
• Siyah sineklerle sivri sinekler sihirli sinamada sivilceli sivil sipahileri sinirlendirdiler.
• Sıcaklardan sızlanan Sundırgı’lı sıyrık Sıdıka sırıtkan sıska sıvacıyla sıtmadan sızlandı.
• Sokaklarda soluyan solucan soytarı somurtkan sopalı sobacıya sonsuz sorular sordu.
• Sözlükten sözlerini söyleyen söğütlü sökmen söylevinde sözleri sönük sönük söyledi.
• Sungurlulu suçsuz subay suçlu Suriyeliyi subaşında susuzluktan susturdu.
• Süslü sütçü süzülmüş sütünü sürtük sünepe sütnineye süzme sütlaç yaptırdı.


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Şi Şe Şa Şo Şu Şö Şü Şı
Şib Şeb Şab Şob Şub Şöb Şüb Şıb
Şic Şec Şac Şoc Şuc Şöc Şüc Şıc
Şiç Şeç Şaç Şoç Şuç Şöç Şüç Şıç
Şid Şed Şad Şod Şud Şöd Şüd Şıd
Şif Şef Şaf Şof Şuf Şöf Şüf Şıf
Şig Şeg Şag Şog Şug Şög Şüg Şıg
Şih Şeh Şah Şoh Şuh Şöh Şüh Şıh
Şik Şek Şak Şok Şuk Şök Şük Şık
Şil Şel Şal Şol Şul Şöl Şül Şıl
Şim Şem Şam Şom Şum Şöm Şüm Şım
Şin Şen Şan Şon Şun Şön Şün Şın
Şip Şep Şap Şop Şup Şöp Şüp Şıp
Şir Şer Şar Şor Şur Şör Şür Şır
Şis Şes Şas Şos Şus Şös Şüs Şıs
Şiş Şeş Şaş Şoş Şuş Şöş Şüş Şış
Şit Şet Şat Şot Şut Şöt Şüt Şıt
Şiv Şev Şav Şov Şuv Şöv Şüv Şıv
Şiy Şey Şay Şoy Şuy Şöy Şüy Şıy
Şiz Şez Şaz Şoz Şuz Şöz Şüz Şız

• Şaklaban şamdancı Şadan şatafatlı şatosunda şaşıran şakrak şairler şafak şarapçısının şarabıyla şaşırttı.
• Şemsiyeli şerbetçi Şefik şehirli şekercinin şebboylarını şezlongunun şeritlerine astı.
• Şişeci şirin şişko şivasi şişmanlığından şirkete şikayet etti.
• Şık şıllık şımarık şırfıntı şıkır, şıkır oynadı.
• Şom ağızlı şoför şosede şoförlük yapıyor.
• Şöhretli şovalye şölende şovalyesini şöminede yaktı.
• Şurupçu Şule’nin şubesi şubatta şurupları şubelendirdi.
• Şüpheli Şükrü şürekasını şüpelendirdi.


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Ti Te Ta To Tu Tö Tü Tı
Tib Teb Tab Tob Tub Töb Tüb Tıb
Tic Tec Tac Toc Tuc Töc Tüc Tıc
Tiç Teç Taç Toç Tuç Töç Tüç Tıç
Tid Ted Tad Tod Tud Töd Tüd Tıd
Tif Tef Taf Tof Tuf Töf Tüf Tıf
Tig Teg Tag Tog Tug Tög Tüg Tıg
Tih Teh Tah Toh Tuh Töh Tüh Tıh
Tik Tek Tak Tok Tuk Tök Tük Tık
Til Tel Tal Tol Tul Töl Tül Tıl
Tim Tem Tam Tom Tum Töm Tüm Tım
Tin Ten Tan Ton Tun Tön Tün Tın
Tip Tep Tap Top Tup Töp Tüp Tıp
Tir Ter Tar Tor Tur Tör Tür Tır
Tis Tes Tas Tos Tus Tös Tüs Tıs
Tiş Teş Taş Toş Tuş Töş Tüş Tış
Tit Tet Tat Tot Tut Töt Tüt Tıt
Tiv Tev Tav Tov Tuv Töv Tüv Tıv
Tiy Tey Tay Toy Tuy Töy Tüy Tıy
Tiz Tez Taz Toz Tuz Töz Tüz Tız

• Taşlı taze tahtında tahtadan tavandaki takır takır takırdatan tabibi taklit etti.
• Tembel tefeci teyze terliklerini teker teker terli tekirin tepesinden temiz tekire fırlattı.
• Tilkileri tir tir titreten tibetli titiz tiryaki timsahlardan tiksindiğinden titremedi.
• Tıraşlı tırtıl tıpacı tıknaz tırnaklarını tıkır tıkır tıkırdattı.
• Tokatlı tombalacı tombala torbasını toplarken tombalak tombalak torununu tokacı torbasına koydu.
• Tövbekar tömbekeci tövbe töreninde tömbekeyi tövbe ederken tökeslendi.
• Tuzsuz tulumbacı Turgut turnaları tutarak tulumbasına tutkalladı.
• Tümenin tüfekçisi tüneldeki tütüncüye tütü tüttürdü.


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Vi Ve Va Vo Vu Vö Vü Vı
Vib Veb Vab Vob Vub Vöb Vüb Vıb
Vic Vec Vac Voc Vuc Vöc Vüc Vıc
Viç Veç Vaç Voç Vuç Vöç Vüç Vıç
Vid Ved Vad Vod Vud Vöd Vüd Vıd
Vif Vef Vaf Vof Vuf Vöf Vüf Vıf
Vig Veg Vag Vog Vug Vög Vüg Vıg
Vih Veh Vah Voh Vuh Vöh Vüh Vıh
Vik Vek Vak Vok Vuk Vök Vük Vık
Vil Vel Val Vol Vul Völ Vül Vıl
Vim Vem Vam Vom Vum Vöm Vüm Vım
Vin Ven Van Von Vun Vön Vün Vın
Vip Vep Vap Vop Vup Vöp Vüp Vıp
Vir Ver Var Vor Vur Vör Vür Vır
Vis Ves Vas Vos Vus Vös Vüs Vıs
Viş Veş Vaş Voş Vuş Vöş Vüş Vış
Vit Vet Vat Vot Vut Vöt Vüt Vıt
Viv Vev Vav Vov Vuv Vöv Vüv Vıv
Viy Vey Vay Voy Vuy Vöy Vüy Vıy
Viz Vez Vaz Voz Vuz Vöz Vüz Vız

• Vatansız varyemez vaveylası vardiyada vasıfsız vakarlı vakarlıklının vakfına vasıtayla vardı.
• Vesveseli vehimli vesilenin vesayet vergili veresiyesi veznecide vesikayla vergilendirildi.
• Viyola virtiözü vizeli videosunu  viranelikteki viyadükte vidalattırdı.
• Vırvırcılarla vıdıvıcılar vızır vızır vızıldadılar.
• Voyvodanın voleybolcu vokalleri volkanik volkanın vodvilinde votlandı.
• Vurdum duymaz vukufsuz vurguncunun vuruşmalı vukuatı vuzuhlandı.
• Vücudu vüsat vücutlu vükelalar vücutlandı.
• Venedikte vebadan vefat eden Vedat’ın veresesi vekâleti velveleye verildi.
• Voleybolda voleybolcu voleybol oynadı.
• Vanlı vali valizini vazolarla vantuzlarla vahşi vatmanla vapura koydu.
• Varlıklı Veli vırvırcı vikontla voyvoda vuruşunda vücutlandılar.Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Yi Ye Ya Yo Yu Yö Yü Yı
Yib Yeb Yab Yob Yub Yöb Yüb Yıb
Yic Yec Yac Yoc Yuc Yöc Yüc Yıc
Yiç Yeç Yaç Yoç Yuç Yöç Yüç Yıç
Yid Yed Yad Yod Yud Yöd Yüd Yıd
Yif Yef Yaf Yof Yuf Yöf Yüf Yıf
Yig Yeg Yag Yog Yug Yög Yüg Yıg
Yih Yeh Yah Yoh Yuh Yöh Yüh Yıh
Yik Yek Yak Yok Yuk Yök Yük Yık
Yil Yel Yal Yol Yul Yöl Yül Yıl
Yim Yem Yam Yom Yum Yöm Yüm Yım
Yin Yen Yan Yon Yun Yön Yün Yın
Yip Yep Yap Yop Yup Yöp Yüp Yıp
Yir Yer Yar Yor Yur Yör Yür Yır
Yis Yes Yas Yos Yus Yös Yüs Yıs
Yiş Yeş Yaş Yoş Yuş Yöş Yüş Yış
Yit Yet Yat Yot Yut Yöt Yüt Yıt
Yiv Yev Yav Yov Yuv Yöv Yüv Yıv
Yiy Yey Yay Yoy Yuy Yöy Yüy Yıy
Yiz Yez Yaz Yoz Yuz Yöz Yüz Yız

• Yalvaçlı yelpaze yıldız yirmi yoksul yörükle yumurtalarını yükledi.
• Yağmurda yayan yapıldak yasasız yağmacı yalınayaklar yabanlığın yağlığında yatarken yayvanlaştılar.
• Yerli yersizler yeğleşerek yemyeşil yerlerine yerleşince yerelleşip yelyepelek yetkinleşirler.
• Yirmilik yiyintilerle yiyecekleri yiyiciler yine yiğitleşirken yiyintilerini yitirip yitikleştiler.
• Yılgın yıkımcılar yığma yığılı yıkık yıldızsız yikıntıları yıkarken yılancıkta yılanlarla yıldırdılar.
• Yolyofdam yoksulu yolsuz yontucular yolculuğu yozlaştıran yolcuları yoklamadan yoldular.
• Yöresel yönetimleri yöneticileri yörelerinin yönetimlerini yöntemsiz yönergelerle yönettiler.
• Yusyuvarlak yumurtaları yumuşatarak yutturan yumurtacıları yufkacılar yuhalayarak yuvarladılar.
• Yüzyüze yüzleşerek yüreklenerek yüzeysel yüce yükümlülüklerini yüklediler.
• Yöndeş yönünü düzelletti.
• Yüce yürekli yüzbaşı yüzüklüye yürüyüşte yün yüklü yünüfü yüz vermedi.


Diksiyon Terimleri

B C Ç D F G H J K L M N P R S Ş T V Y Z

Zi Ze Za Zo Zu Zö Zü Zı
Zib Zeb Zab Zob Zub Zöb Züb Zıb
Zic Zec Zac Zoc Zuc Zöc Züc Zıc
Ziç Zeç Zaç Zoç Zuç Zöç Züç Zıç
Zid Zed Zad Zod Zud Zöd Züd Zıd
Zif Zef Zaf Zof Zuf Zöf Züf Zıf
Zig Zeg Zag Zog Zug Zög Züg Zıg
Zih Zeh Zah Zoh Zuh Zöh Züh Zıh
Zik Zek Zak Zok Zuk Zök Zük Zık
Zil Zel Zal Zol Zul Zöl Zül Zıl
Zim Zem Zam Zom Zum Zöm Züm Zım
Zin Zen Zan Zon Zun Zön Zün Zın
Zip Zep Zap Zop Zup Zöp Züp Zıp
Zir Zer Zar Zor Zur Zör Zür Zır
Zis Zes Zas Zos Zus Zös Züs Zıs
Ziş Zeş Zaş Zoş Zuş Zöş Züş Zış
Zit Zet Zat Zot Zut Zöt Züt Zıt
Ziv Zev Zav Zov Zuv Zöv Züv Zıv
Ziy Zey Zay Zoy Zuy Zöy Züy Zıy
Ziz Zez Zaz Zoz Zuz Zöz Züz Zız

• Zararlı zalim Zahit zamkçı zavallı Zemire zambaklarda zalimlik etti.
• Zevzek zevki zehir zerrelerini zeminlikteki Zerrin’ in zevci zeybek zenciye zeytinle verdi.
• Ziyankar Ziya zibidi Ziverle zincirli kuyuda Zileli ziyansız Ziba’nın ziyafetine kondular.
• Zıpır zıpzınçıya zımbalı zivansız zirzopla zırıl zırıl zırlıyarak zırvalandılar.
• Zonguldakçı zorba zorlukla zorlandı.
• Zurnacı Zuhuri zulmetten zurnası ile zuhur etti.
• Zamanın zanlı zanatçıları zamksız zarfları zarfçıda zahmetsizce zamkladılar.
• Zerzevatçının zevzekliği zenci zennenin zembildeki zerdelerini zenginleştirdi.
• Zıpzıp zıplayan zıvansız zırdeli zırıl zırıl zırıldarken zırhlandı.
• Zoraki zorba zoolog Zonguldak’ ta zoru zorlarken zorlandı.
• Zuhurattaki zurnazen zurnacının zulmünü zuhuriye zulaladı.
• Züğürt züppe Zühtünün zümrüt zülüfleri zürafa Zührenin züccaciyesinde zührevleşti.
• Zindeleşen zilliceli zindancı zincirli zibidi zihninin zihniyetinin zerdelerini zenginleştirdi. 


 
P

prenses_o6

Kullanıcı
5 Ağu 2007
En iyi cevaplar
0
0
Ankara
hım.. çok yararlı eline sağlık teşekkürler. :)
 
E

ebru_61

Kullanıcı
29 Nis 2007
En iyi cevaplar
0
0
trabzon
yapmaya calıstım ama zor geldı yaaa yınede tesekkurler
 
G

greenhome

Kullanıcı
6 Haz 2007
En iyi cevaplar
0
0
istanbul
ya okumasını yanlışsız okudumda ezbere hayatta söyleyemem ne olacak şimdi ;D
 
P

Paradoks

Cokk.. cokk.. tesekkürler. Arada kekelerimde ben.. :-[
 
A

andralikaan

Kullanıcı
31 May 2008
En iyi cevaplar
0
0
İSTANBUL
YA BİRSEY SORACAKTİM BUNRARİ NORMAL SEKİLDEMİ OKUMAK LAZİM YOKSA HANİ DİYORLAR AGIZINIZA KALEM KOYARAKMİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM
 
A

andralikaan

Kullanıcı
31 May 2008
En iyi cevaplar
0
0
İSTANBUL
yapana  teşşekkürde ya bir sey soracaktım
bunlari kalemlemi okumak lazim orayi anlamadım
 
G

GİZLİ ÖZNE

Kullanıcı
13 Ocak 2008
En iyi cevaplar
0
0
İSTANBUL
34yagmurfm.blogcu.com
andralikaan' Alıntı:
yapana  teşşekkürde ya bir sey soracaktım
bunlari kalemlemi okumak lazim orayi anlamadım

Kalemle derken neyi kastettin anlamadım ..Bildiğim okuma şekli bu sesleri diyaframından çıkartarak tane tane ve anlaşılır bir şekilde telafuz etmen gerekiyor.

Tekerlemeler ise kelimeleri ağzında gevelemeden anlaşılır birşekilde okumana fayda verirler.
 
P

prenses_o6

Kullanıcı
5 Ağu 2007
En iyi cevaplar
0
0
Ankara
çok güzel bir paylaşımdı teşekkürler
 
T

Tülay

Kullanıcı
17 May 2006
En iyi cevaplar
0
0
İstanbul
www.kalbim.gen.tr
Okuması çok keyifli..  8)  Lid  Led  Lad  Lod  Lud  Löd  Lüd  Lıd kafam karıştı  :eek:


Ve yararlı bilgiler teşekkür ederim.
 
C

cnrbstnc

Kullanıcı
22 Tem 2008
En iyi cevaplar
0
0
istanbul
Tülay' Alıntı:
Okuması çok keyifli..  8)  Lid  Led  Lad  Lod  Lud  Löd  Lüd  Lıd kafam karıştı  :eek:


Ve yararlı bilgiler teşekkür ederim.

Bencede çok yararlı bilgiler. Sosyal etkinlik gibi bir ders yerine diksiyon dersi daha faydalı olur.
 
M

Mrs.Jadem

Kullanıcı
7 Tem 2008
En iyi cevaplar
0
0
İstanbul
Çok teşekkürlerr....Helede R harfli olanlar için bendeniz onu söyleyemiyorum da  ;D
 
Üst