Sahne Senin İstanbul...

  • Konbuyu başlatan GulsahToptas
  • Başlangıç tarihi

Konu hakkında bilgilendirme

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Sanat kategorisinde GulsahToptas tarafından oluşturulan Sahne Senin İstanbul... başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 2,511 kez görüntülenmiş, 2 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Sanat
Konu Başlığı Sahne Senin İstanbul...
Konbuyu başlatan GulsahToptas
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan hayalhane
G

GulsahToptas

Kullanıcı
17 May 2006
En iyi cevaplar
0
0
İstanbul
gulsaht.blogcu.com
Sa­nat için yol­la­rı ‘al­tın’ ede­cek­ler 
 
İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı’nın, kül­tür­le­r-a­ra­sı di­ya­lo­ğa sa­nat yo­luy­la kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı özel pro­je­si ‘Al­tın Yol­lar’ (Gol­den Rou­tes) geç­ti­ği­miz gün baş­la­dı. Tür­ki­ye’nin çağ­daş sa­na­tı­nı ve sa­nat­çı­la­rı­nı Av­ru­pa ile bu­luş­tu­ra­cak pro­je kap­sa­mın­da, 2010 yı­lı­na ka­dar dört fark­lı ro­ta­da 18 ül­ke ve 29 kent­te çe­şit­li sa­nat et­kin­lik­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
Dört etap­lı pro­je­nin il­ki, “Ju­les Ver­ne’in İzin­de/Ka­ra­de­niz yol­cu­lu­ğu” ile baş­la­dı. Ya­pı­la­cak yol­cu­luk­ta, Var­na, Kös­ten­ce, Odes­sa, Soçi, Ba­tum’da et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
Yol­cu­luk, Ni­san ve Ma­yıs’ta “Ev­li­ya Çe­le­bi’nin İzin­de” baş­lı­ğı al­tın­da Bal­kan­lar’da de­vam ede­cek. Bul­ga­ris­tan, Ma­ke­don­ya, Ko­so­va, Sır­bis­tan ve Bos­na-Her­sek hat­tın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek yol­cu­lu­ğa, fo­toğ­raf­çı, ya­zar ve ka­ri­ka­tü­rist­ler ka­tı­la­cak.
Ey­lül-Ekim 2009’da sür­dü­rü­le­cek pro­je­nin üçün­cü eta­bı, “Pi­ri Re­is’in İzin­de”; İs­pan­ya’dan baş­la­ya­rak Fran­sa, İtal­ya ve Yu­na­nis­tan’da Ak­de­niz kül­tür­le­ri­ni bu­luş­tu­ra­cak.
Pro­je­nin son eta­bı “Franz Liszt’in İzin­de” ise, Ma­yıs 2010’da Or­ta Av­ru­pa’da ger­çek­le­şe­cek. Sa­nat­çı­lar, 2010’un iki kül­tür baş­ken­ti Ruhr ve Peç’te­ki et­kin­le­rin ar­dın­dan İs­tan­bul’a dö­ne­cek. Ar­dın­dan İs­tan­bul’da yol­cu­lu­ğu özet­le­yen çe­şit­li fes­ti­val ve ser­gi­ler dü­zen­le­ne­cek.
 


TürkEdebiyat Vakfı
 
H

hayalhane

Kullanıcı
3 Ara 2008
En iyi cevaplar
0
36
oldu bileeeee ;D ;D

konuyu eskiden günümüze taşıdım ama neyse :)
 
Üst